Pokyny k exekučnímu řízení

Pokyny k exekuci jsou pro přehlednost rozděleny do následujících podsekcí:

  • pokyny k úhradě dluhu
  • pokyny pro telefonický kontakt
  • pokyny pro osobní návštěvu
  • formulář - splátkový kalendář
  • pokyny pro zaměstnavatele

 

Základní informace k exekučnímu řízení

  • Spisová značka

Spisová značka je číslo Vaší exekuce, pod kterým je vedena u soudního exekutora. Na rozhodnutích soudního exekutora je uvedena v pravém horním rohu a má tvar 006 EX __/__. (např. 006 EX 555/11). Trojčíslí 006 je označení exekutora, který věc vede, EX označuje exekuci, 555 před lomítkem označuje pořadové číslo exekuce a 11 za lomítkem označuje rok, ve kterém byla exekuce u soudního exekutora zahájena.

  • Účastníci exekučního řízení

Účastníky exekučního řízení je oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník). Dalším účastníkem řízení může být také (bývalý) manžel/ka povinného, a to v případě, že exekuce postihuje majetek ve společném jmění manželů.

  • Jednání prostřednictvím zástupce

Pokud Vás bude v exekuci zastupovat jiná osoba, je nezbytné, abyste ji vybavili řádnou plnou mocí. Formulář plné moci pro zastupování v rámci exekučního řízení je ke stažení zde. Plnou moc je nutné založit do spisu soudního exekutora v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie plné moci nemohou být v exekučním řízení akceptovány. Plná moc musí být pracovníkům našeho úřadu k dispozici již při prvním jednání, popř. již při prvním telefonickém hovoru.

Upozorňujeme Vás, že v exekučním řízení Vás nemůže zastupovat právnická osoba. Pokud hodláte svůj závazek z exekuce řešit za pomoci některé z finančních společností, plná moc pro zastupování musí být udělena jejímu konkrétnímu pracovníkovi.

Pokud plnou moc nedoložíte, nebude s Vámi žádný z pracovníků exekutorského úřadu moci vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti jednat.

  • Předvolání k prohlášení o majetku

V případě, že povinný nesplní povinnost uloženou exekučním titulem, neuhradí náklady oprávněného a neuhradí zálohu na snížené náklady exekuce ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, tak ho soudní exekutor podle § 50 odst. 2 exekučního řádu může předvolat k prohlášení o majetku, bude-li to považovat za účelné.

V takovém případě povinný v prohlášení o majetku uvede veškerý svůj majetek a všechny zdroje svých příjmů. Údaje je povinný povinen doložit příslušnými listinami. Dále soudní exekutor povinného vyzve, aby sdělil své telefonní, faxové či emailové spojení.

Pokud je povinný předvolán a ze závažných důvodů se nemůže osobně dostavit k prohlášení o majetku do sídla úřadu, zašle pravdivě vyplněné prohlášení o majetku včetně pravdivého sdělení o počtu exekucí či výkonech rozhodnutí a kontaktních údajů soudnímu exekutorovi prostřednictvím e-mailu podatelna@exekutorblazkova.cz.

 

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) soudní exekutor informuje účastníky exekučního řízení o zpracování osobních údajů. Bližší informace naleznete zde.