Pokyny k úhradě dluhu

Úhradu Vašeho dluhu je možno provést:

 • bankovním převodem na účet exekutora (účet je uveden ve Výzvě ke splnění povinnosti nebo v Exekučních příkazech)
 • složením hotovosti na účet exekutora (účet je uveden ve Výzvě ke splnění povinnosti nebo v Exekučních příkazech)
 • složením hotovosti na pokladně (v pokladních hodinách) v sídle Exekutorského úřadu Brno - město, Lesnická 784/5, Brno
 • poštovní poukázkou typu A na poště

Při platbě musíte vždy uvést variabilní symbol, který odpovídá spisové značce řízení (např. u sp. zn. 006 EX 555/11 bude tvar variabilního symbolu 55511). Pokud platbu označíte nesprávným variabilním symbolem nebo žádný variabilní symbol neuvedete, nedojde k přiřazení platby do Vašeho exekučního řízení a v exekuci je pokračováno dále, až do vyjasnění účelu platby.

Uhradíte-li pohledávku ještě před zápisem doložky provedení exekuce do Rejstříku zahájeních exekucí, zamezíte tím zveřejnění informací o exekučním řízení ve veřejně přístupné Centrální evidenci exekucí.

 

Úhrada dluhu ve splátkách

 • Zaplatit dluh ve splátkách není v zásadě vyloučeno. Je však umožněno pouze těm dlužníkům, jejichž osobní a majetkové poměry nedovolují zaplatit dluh najednou nebo provést některý ze způsobů exekuce určených zákonem. Pokud již byly vydány exekuční příkazy, není povolení splátek dluhu důvodem pro jejich zrušení.
 • Hodláte-li požádat o možnost zaplatit svůj dluh ve splátkách, vyplňte tento formulář.

Špatný postup při úhradě dluhu

 • V případě platby na jiné místo (např. účet oprávněného) můžete způsobit obtíže při dohledání platby a dopočtu celkové výše dluhu a úroků. Vystavujete se tak riziku pokračování exekučního řízení a růstu Vašeho dluhu. Soudní exekutor není povinen ověřovat či zjišťovat tyto platby!

Bankovní spojení pro úhradu dlužné částky:

 • číslo účtu soudního exekutora: 3001101042/2700
 • pro platby ze zahraničí IBAN CZ91 2700 0000 0030 0110 1042, SWIFT BACXCZPP
 • při platbě je nutné dodržovat správný variabilní symbol, který je určen pro dané exekuční řízení!
 • v případě uvedení špatného variabilního symbolu hrozí, že Vaše platba v rámci exekučního řízení nebude zohledněna!