Pokyny pro osobní návštěvu

  • osobní návštěva je možná pouze v úředních hodinách exekutorského úřadu
  • před samotným jednáním sdělte spisovou značku Vašeho exekučního řízení (např. sp.zn. 006 EX 555/11)
  • na vyžádání předložte platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas); dostavíte-li se bez tohoto průkazu totožnosti, nelze osobní jednání uskutečnit
  • s pracovníky exekutorského úřadu jednejte zdvořile a slušně
  • osoby, které se budou chovat urážlivě a hrubě, budou vykázány z prostor exekutorského úřadu; odmítnou-li prostory úřadu opustit, budou vyvedeny za asistence Policie ČR
  • dále Vás upozorňujeme, že soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti úřední osobou dle ust. § 127 trestního zákoníku

O každém jednání s Vámi a pověřeným zaměstnancem soudního exekutora je sepisován protokol o jednání, který je součástí exekučního spisu. Máte právo, aby Vám po skončení jednání byla předána kopie tohoto protokolu.

 

Špatný postup při osobním kontaktu

  • Nepožadujte prominutí dluhu nebo jeho části. Toto není v pravomoci soudního exekutora.
  • Nepožadujte uvolnění blokovaných účtů, dokud není celý dluh uhrazen.
  • Nenavštěvujte úřad mimo úřední nebo pokladní hodiny.
  • Nedomáhejte se kontaktu se soudním exekutorem, ten konkrétní exekuce neřeší. Řešením konkrétních exekucí jsou pověřeni zaměstnanci soudního exekutora.