Dobrovolné dražby

Předmětem dobrovolné dražby mohou být věci nemovité i movité.

Dražbu lze provést:

  • na návrh vlastníka věci
  • na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat, zejména insolvenčního správce nebo soudního komisaře v případě likvidace dědictví

Odměna soudního exekutora
Výše odměny se sjednává dohodou. Soudní exekutor je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele, a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele. Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, bude sjednána ve smlouvě o provedení dražby; je-li navrhovatelem insolvenční správce, výše odměny exekutora nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč.