Oznámení o výhradě

Soudní exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen "oznámení o výhradě") tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

Relativní neúčinnost (§ 589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
definice: Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno. Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba).

Vyhradí-li si věřitel dle § 593 občanského zákoníku dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, právo dovolat se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím soudního exekutora oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat, pak věřiteli lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se pohledávka vykonatelnou nestane.

Neúčinnosti právního jednání se lze dovolat:

  • proti tomu, kdo s dlužníkem právně jednal, nebo
  • kdo z právního jednání přímo nabyl prospěch,
  • vůči jeho dědici nebo
  • vůči tomu, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce.

Vůči jinému právnímu nástupci se lze neúčinnosti dovolat jen tehdy, jestliže

  • právnímu nástupci musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání,
  • právní nástupce nabyl právo bezúplatně, anebo
  • je právním nástupcem osoba blízká, ledaže jí v době, kdy právo po předchůdci nabyla, nemusely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání.

O žádosti soudní exekutor sepíše za účasti věřitele protokol nebo věřitel může oznámení o výhradě učinit do protokolu o žádosti.

Prokázání totožnosti
Žadatel je povinen soudnímu exekutorovi prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li ho exekutor osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba. Právnická osoba prokazuje svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná.

Není-li exekutorovi totožnost prokázána, exekutor odmítne požadovaný úkon provést.

Za oznámení o výhradě náleží soudnímu exekutorovi odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).