Zajištění pohledávek

Zřízení exekutorského zástavního práva

Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh oprávněného. Vzor návrhu na zahájení řízení naleznete zde.

 

Důležité informace při podání návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva:

  • exekutorské zástavní právo s účinností od 1.7.2015 nemůže soudní exekutor vydávat v obecných exekučních řízeních
  • v exekučním návrhu musí oprávněný vymezit okruh nemovitých věcí, u kterých chce zřídit exekutorské zástavní právo, jinak bude muset soudní exekutor oprávněného vyzvat k doplnění návrhu
  • k exekučnímu návrhu musí oprávněný doložit list vlastnictví, tedy prokázat, že povinný je vlastníkem nemovitých věcí, jinak bude muset soudní exekutor oprávněného vyzvat k doplnění návrhu

 

Stručný průběh řízení (§73a exekučního řádu):

Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční návrh ke zřízení exekutorského zástavního práva podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí exekutorského zástavního práva rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu.

Exekutor nevydá exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva, neuhradí-li oprávněný náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů exekuce, který se doručuje pouze oprávněnému.

Oprávnění k vedení exekuce exekutorovi zaniká provedením exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva. Exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva je provedena právní mocí exekučního příkazu. Provedením exekuce exekutorské zástavní právo nezaniká.

Exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, se do katastru nemovitostí zapíše na návrh oprávněného na základě exekučního příkazu, kterým bylo exekutorské zástavní právo zřízeno.

 

Náklady exekuce a náklady oprávněného v exekučním řízení:

Náklady exekuce jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. (exekuční tarif). Náklady exekuce hradí soudnímu exekutorovi oprávněný. Oprávněný dle §73a exekučního řádu nemá právo na náhradu nákladů.