Sepis návrhu na povolení oddlužení

Soudní exekutor nabízí v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon) možnost klientům (fyzickým osobám) řešení jejich finanční situace formou zákonem předvídaného insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení. Uvedené řešení je zejména vhodné pro klienty, kteří již nejsou schopni splácet své splatné závazky vůči většímu množství věřitelů, či je na ně vedena exekuce, výkon rozhodnutí, případně jsou pohledávky postoupeny inkasním společnostem a jsou aktivně vymáhány.

JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutorka je zapsána v dobrovolné evidenci subjektů poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení vedené Ministerstvem spravedlnosti ČR - (evidence je k dispozici na webové adrese: https://vesta.justice.cz/).

 

Odměna soudního exekutora za sepis:

  • maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty
  • maximální výše činí 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty - v případě společného oddlužení manželů
  • v odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhů
  • za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění vad návrhu, jiné plnění soudnímu exekutorovi nenáleží

 

Při sepisu návrhu dlužníka během porady soudní exekutor poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Soudní exekutor nemůže návrh sepsat a podat za dlužníka, proti němuž nebo proti jehož manželu vede exekuční řízení.