Vymáhání pohledávek

Způsoby provedení exekuce

Soudní exekutor provádí exekuci způsoby uvedenými v exekučním řádu, přičemž způsob provedení exekuce určí soudní exekutor (exekuci je možné provádět více způsoby a to postupně nebo najednou). Výčet způsobů provedení exekuce je uveden v § 59 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Dle typu pohledávky rozlišujeme následující způsoby provedení exekuce:

1) peněžitou pohledávku lze uspokojit

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů povinného
 • přikázáním pohledávky povinného nebo manžela povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitých věcí
 • postižením závodu
 • správou nemovité věci
 • pozastavením řidičského oprávnění

2) nepeněžitou pohledávku lze uspokojit

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

3) zajištěnou pohledávku lze uspokojit

 • prodejem zastavených nemovitých věcí
 • prodejem zastavených movitých věcí

 

Postup při podání exekučního návrhu

Vzor exekučního návrhu si můžete stáhnout zde.

Exekuční návrh se podává k exekutorovi. Exekuci lze zahájit jedině na základě Vašeho návrhu. Všechny nezbytné náležitosti návrhu stanovené v ustanovení § 38 exekučního řádu jsou uvedeny v našem vzoru. K návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny, která potvrzuje existenci Vaší pohledávky (viz. exekuční titul).

Návrh můžete doručit poštou, osobně do sídla našeho úřadu nebo v elektronické podobě do datové schránky exekutora či na podatelnu (viz kontakty). Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být doložen uznávaným elektronickým podpisem, jinak je nutné takové podání doplnit do 3 dnů v písemné podobě.

V případě dotazů k podání návrhu, nebo v případě Vašeho zájmu o sepis exekučního návrhu nás můžete oslovit na tento e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

 

Listiny, které je třeba předložit exekutorovi

 • exekuční návrh (v případě písemné podoby, ve dvou stejnopisech)
 • originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti
 • plnou moc, pokud je návrh podáván v zastoupení
 • listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky

Exekučním titulem může být

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

 

Náklady exekuce

V rámci exekučního řízení je rovněž zapotřebí uhradit náhrady vzniklé v souvislosti s jeho vedením, a to včetně 21 % DPH. Náklady se skládají z odměny soudního exekutora a hotových výdajů. Povinnost uhradit náklady exekuce je připsána povinnému. Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhaní nároku, přičemž tyto hradí oprávněnému povinný.

Odměna soudního exekutora
Za exekuční činnost náleží soudnímu exekutorovi odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. (exekuční tarif). Nad rámec této odměny může být smlouvou o vedení exekuce soudním exekutorem a oprávněným sjednána smluvní odměna za vedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce.

Peněžitá pohledávka: Pro účely vypočtení odměny je důležité stanovit základ pro určení odměny za exekuci, kterým je výše soudním exekutorem vymoženého plnění. Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky pak činí:

 • do 3.000.000 Kč základu 15 %
 • z přebývající částky až do 40.000.000 Kč základu 10 %
 • z přebývající částky až do 50.000.000 Kč základu 5 %
 • z přebývající částky až do 250.000.000 Kč základu 1 %

Částka nad 250.000.000 Kč se do základu nezapočítává. Odměna však musí činit nejméně 2.000 Kč.

Nepeněžitá pohledávka: U nepeněžité pohledávky je odměna určena dle jejím typu následovně:

 • Odměna exekutora činí 10.000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.
 • Odměna exekutora za exekuci odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2.000 Kč.
 • Výše odměny exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6 exekučního tarifu. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci. Odměna exekutora za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6.000 Kč za každou rozdělovanou věc.
 • Odměna exekutora činí 6.000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

Náhrada hotových výdajů
Soudnímu exekutorovi náleží v souvislosti s exekučním řízení náhrada hotových výdajů tak, jak je uvedeno ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. (exekuční tarif). Náhrada nákladů je stanovena paušální částkou ve výši 3.500 Kč. V případě, že účelně vynaložené výdaje převýší tuto paušální částku, náleží soudnímu exekutorovi náhrada za všechny účelně vynaložené výdaje v plné výši.