Exekutorské zápisy

Soudní exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje (např. osvědčení o splnění dluhu, předání peněz či věci, průběh určitého jednání) nebo stavu věci (např. stav nemovité věci, stav movité věci), jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Exekutorský zápis je veřejnou listinou. U veřejné listiny se ve správním nebo soudním řízení předpokládá její autenticita i pravdivost, pokud není prokázán opak. Exekutorský zápis lze tedy využít v občanskoprávním, správním či jiném řízení s důkazní silou veřejné listiny.

Za sepsání exekutorského zápisu náleží soudnímu exekutorovi odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

 

Využití zápisu v praxi:

  • Snadný důkazní prostředek před soudy z pozice veřejné listiny.
  • Zrychlení a zefektivnění případných žalob - není třeba opakovaně předvolávat svědky či znalce, skutkový děj nebo stav věci je osvědčen zápisem.

Výhody exekutorského zápisu:

  • Důkazní břemeno přeneseno na protistranu.
  • Exekutorský zápis má stejnou právní hodnotu jako notářský zápis. Díky flexibilitě exekutora je však jednodušeji dostupný.
  • Levnější než znalecký posudek - hodnota je ovšem srovnatelná.
  • Nezpochybnitelnost veřejné listiny jako důkazu.
  • Rychlá dostupnost pořízení exekutorského zápisu.