Úschovy

Soudní exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.

Soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení a sepsat exekutorský zápis.

Výhodou exekutorské úschovy je skutečnost, že soudní exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání, tj. uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ jakékoli vzniklé újmy.

Za úschovu náleží soudnímu exekutorovi odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).